This is default featured slide 1 title

Bezpieczeństwo usług

  1. usługi Kancelarii są świadczone przez radców prawnych posiadających udokumentowane kwalifikacje uzyskane pod nadzorem samorządu zawodowego, aplikantów radcowskich i doświadczonych prawników,
  2. wykonywanie zawodu radcy prawnego opiera się na uregulowaniach ustawowych, oraz aktach wewnętrznych samorządu radców prawnych,
  3. radcowie prawni wykonują swój zawód z należyta starannością wynikającą z zasad etyki zawodu radcy prawnego,
  4. wszyscy radcowie prawni działający w Kancelarii posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej, a także Kancelaria posiada ubezpieczenie dodatkowe. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego.