This is default featured slide 1 title

Marta Witowska

Radca Prawny

Jest radcą prawnym. W 1995 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji o kierunku prawo na filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie z wynikiem bardzo dobrym. W 1999r złożyła egzamin radcowski.

W 2007r ukończyła studia doktoranckie na Polskiej Akademii Nauk z zakresu prawa spółek. Swoje doświadczenie zdobywała kolejno wykonując zawód Radcy Prawnego w takich spółkach jak AUTOSAN S.A., Zakłady Mięsne ‘’Beef- San’’ S.A. i PGNiG S.A. Oddział w Sanoku, a następnie prowadząc indywidualną kancelarię.

Specjalizacja to w szczególności: prawo handlowe i gospodarcze, prawo cywilne, prawo zamówień publicznych, prawo administracyjne, prawo pracy oraz zabezpieczenie i dochodzenie należności./ Odbyte szkolenia: ‘’Problematyka gospodarki gruntami w zakładach energetycznych’’ – 4/5.05.2000r, ‘’Problematyka Zakładów Gazowniczych związana z zawieraniem umów o dostawę energii, egzekwowanie należności i własności urządzeń z punktu widzenia praktyki sądowej oraz zagadnienia związane z ustawą o ochronie danych osobowych’’ – 18/19.05.2000r, ‘’ Gromadzenie, przetwarzanie i administrowanie danymi osobowymi przez Zakład Energetyczny na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych – 07.08.2000r, ‘’Seminarium z zakresu kodeksu spółek handlowych i prawa działalności gospodarczej’’ – 13/16.11.2000r, ‘’Funkcjonowanie spółek prawa handlowego w gospodarce rynkowej’’ – 19.01.2001, ‘’Szkolenie w zakresie nowego prawa gospodarczego’’-04.04.2001r, ‘’Kodeks spółek handlowych. Prawo działalności gospodarczej. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Krajowy Rejestr Sądowy’’-28/31.05.2001r, ‘’Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego – seminarium’’-07/08.11.2001r, ‘’Budowa i istnienie infrastruktury na nieruchomościach’’-02.07.2002r, ‘’System zamówień publicznych zasady działania i analiza problemów’’- 09.11.01.2003r, ‘’Pozyskiwanie i gospodarowanie nieruchomościami przeznaczonymi pod inwestycje w branży górniczej’’-24/25.03.2003r, ‘’Wpływ nowego prawa upadłościowego na windykację należności w realiach nieuczciwego obrotu gospodarczego’ ’-23/24.10.2003r, ‘’Pozyskiwanie nieruchomości pod lokalizację urządzeń infrastruktury sieci’’-25/27.02.2004r., ‘’Prawo pracy od 1 stycznia 2004r. Nowelizacja kodeksu pracy i innych ustaw oraz zmiany po akcesji Polski do UE. Ocena i motywacja pracowników’’-29.03./01.04.2004r, ‘’Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego’’-18/21.11.2004r, ‘’Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w aktualnym stanie prawnym’’-31.05/03.06.2005r, ‘’Zmiany w kodeksie cywilnym i w kodeksie postępowania cywilnego’’-01/04.12.2005r, ‘’KPC po zmianach. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Sądownictwo polubowne. Koszty Procesu’’- 12/15.10.2006r, ‘’Problematyka prawna nieruchomości. Księgi wieczyste‘’-20/23.09.2007r.

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, klientów indywidualnych oraz obsługą spraw procesowych. Znajomość języka angielskiego, rosyjskiego.